ÅRSMÖTE I KULTURENS HUS

Söndagen den 6 mars 2011

Närvarande: Styrelsen under 2010 Kurt Ridell, Lena Bergman, Arne Wagersten, Jennie Majberger-Wiedel, Inger o Rolf Hersle, Elisabet Warnhammar och adjungerad till styrelsen under del av året Gerd Jonsson samt 11 st. medlemmar.

Dagordning:

1. Frågan om mötet behörigen utlysts besvarades med ja.

2. Dagordningen fastställdes och godkändes.

3. Till ordförande för mötet valdes Rolf Hersle och till sekreterare Elisabet Warnhammar.

4. Till protokolljusterare valdes Jennie Majberger-Wiedel och Bo Winqvist.

5. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes med ett tillägg.

6. Rolf Hersle redogjorde för ekonomin som godkändes

7. Leif Broberg läste upp revisorernas berättelse.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

9. Mötet fastställde planen för det kommande året enligt programmet.

10. Rolf Hersle redogjorde för 2011 års budget.

11. Val av:    1. ordförande Kurt Ridell

                      2. Övriga ledamöter: Lena Bergman, Inger Hersle, Jennie Majberger-Wiedel,                          Elisabet Warnhammar, Arne Wagersten, Rolf Hersle

                      3. 2 suppleanter: Gerd Jonsson och Anna Ahnstedt-Mitle.

12. Val av revisorer: Leif Broberg och Bo Wingqvist .

       Val av revisorsuppleanter: Birgitta Florstam och Bengt Fredgren.

13. Val av valberedning: Leif Helldén och med reservation Ann-Sofi Wingqvist som vill bli        ersatt.

14. Fastställande av medlemsavgift samma som förra året 150 kr för medlem och 250 för            familj.

15. Behandling av inkommande förslag: Inga förslag inkommit.

16. Mötet avslutades.

17. Tilläggsval Birgitta Esborn Hermansson ersätter Ann-Sofi Wingqvist i valberedningen.

Ordförande                                                                     Justerare

                                                                                          ……………………………………….

Rolf Hersle                                                                    Jennie Majberger-Wiedel

                                                                                       …………………………………………

                                                                                       Bo Wingqvist

Vid protokollet

Elisabet Warnhammar