ÅRSMÖTE I KULTURENS HUS

Söndagen den 3 mars 2013

Närvarande: Styrelsen under 2012 Lena Bergman, Inger o Rolf Hersle, Elisabet Warnhammar Gerd Jonsson samt 15 st. medlemmar.

Dagordning:

1. Frågan om mötet behörigen utlysts besvarades med ja.

2. Dagordningen fastställdes och godkändes.

3. Till ordförande för mötet valdes Pelle Brandt och till sekreterare Inger Hersle.

4. Till protokolljusterare valdes Lena Bergman och Elisabeth Warnhammar.

5. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

6. Rolf Hersle redogjorde för ekonomin som godkändes

7. Leif Broberg läste upp revisorernas berättelse.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

9. Mötet fastställde planen för det kommande året enligt programmet.

10. Fastställande av medlemsavgift samma som förra året 150 kr för medlem och 250 för familj.

11. Rolf Hersle redogjorde för 2013 års budget.

12. Stadgarna fastställdes enligt förslag med ett undantag. Mötet beslöt att styrelsen skall 

bestå av ordf och 6 ledamöter och 2 ersättare i enlighet med ursprunglig text.

13. Val av:    1. ordförande Kurt Ridell

                      2. Övriga ledamöter: Lena Bergman, Inger Hersle, Gerd Jonsson, Elisabet                       Warnhammar, Cristina von Schedvin, Rolf Hersle

14. Val av revisorer: Leif Broberg och Bo Wingqvist .

       och revisorsuppleanter: Birgitta Florstam.

15. Val av valberedning: Birgitta Hermansson och Rolf Hermansson

16. Behandling av inkommande förslag: Inga förslag inkommit.

17. Mötet avslutades.

Efter mötet serverades kaffe och tre unga musiker från folkhögskolan spelade jazz

Ordförande                                                                     Justerare

                                                                                      ……………………………………….

Pelle Brandt                                                                   Lena Bergman

                                                                                       …………………………………………

                                                                                       Elisabeth Warnhammar

Vid protokollet

Inger Hersle